Pravidla věrnostního programu

Obsah pravidel

 1. Úvod
 2. Členství v programu
 3. Získávání bodů
 4. Čerpání výhod
 5. Závěrečná ustanovení

I. Úvod

 1. Program „ ABO Bonus „ (dále jen „ Program „) je věrnostní program nabízený za účelem poskytování speciálních výhod předplatitelům periodického tisku, který vydává společnost VLTAVA LABE MEDIA a. s., se sídlem společnosti: U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 01440578 (dále jen „VLM“)
 2. Program umožňuje svým členům získávat stanoveným způsobem a za stanovených podmínek poukázky a dárky dle aktuální nabídky.

II. Členství v Programu

 1. Členství v Programu vzniká na základě provedené registrace za splnění podmínek uvedených v těchto Pravidlech. Členství v programu je zcela dobrovolné a bezplatné.
 2. Členem Programu se může stát osoba splňující všechny následující podmínky:
  1. je plátcem předplatného jakéhokoliv regionálního Deníku vydávaného VLM;
  2. má řádně uhrazeno předplatné pro příslušné období;
  3. nárok není omezen typem nebo periodou platby;
  4. splňuje případné další podmínky dle těchto Pravidel.
 3. Osoba splňující podmínky pro členství, která si přeje stát se členem Programu a využívat výhod Programu, požádá o členství v Programu registrací na www.abobonus.cz. Svou registrací stvrzuje skutečnost, že byla seznámena s těmito Pravidly, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.
 4. Při splnění podmínek pro vznik členství v Programu se automaticky zašlou zájemci přihlašovací údaje elektronickou poštou do pěti pracovních dnů.
 5. Členství v Programu je automaticky ukončeno ke dni, ke kterému člen přestal být předplatitelem některého z regionálních Deníků VLM, popřípadě přestal splňovat podmínky pro členství v Programu.
 6. Členství v Programu je automaticky přerušeno, pokud člen přestal splňovat podmínku dle čl. II. Odst. 2 písm. C) těchto Pravidel, tj. je v prodlení s úhradou stanoveného předplatného. Po přerušení členství nemá člen práva ani povinnosti člena Programu, není oprávněn čerpat jakékoliv výhody ani používat jakýchkoliv jiných oprávnění či výhod vyplývajících ze členství v Programu.
 7. Pokud člen uhradí předplatné nejpozději do 12 měsíců od přerušení členství, členství v Programu se mu opětovně automaticky obnovuje, přičemž počet jeho bodů zůstává zachován. Nedojde-li k obnovení členství nejpozději do 12 měsíců po jeho přerušení, členství Programu členovi automaticky zaniká se všemi důsledky a nemůže již být obnoveno se zachováním počtu bodů.
 8. Člen může rovněž požádat o ukončení členství v Programu písemným nebo elektronickým oznámením VLM doručeným na adresu pobočky, kde bylo předplatné sjednáno. Adresy poboček VLM jsou uvedeny na internetových stránkách Programu www.abobonus.cz. Oznámení musí obsahovat jeho registrační číslo, jméno, příjmení a adresu. V takovém případě zaniká členství člena v Programu ke dni doručení takového oznámení VLM.
 9. Ke dni zániku členství v Programu zanikají vůči VLM veškeré nárok a oprávnění vyplývající z členství v Programu. Člen nemá nárok na jakoukoliv náhradu za nevyčerpané body.
 10. Členové nejsou povinni využívat výhod vyplývajících ze svého členství v Programu.

III. Získávání bodů

 1. Každý předplatitel má vedeno pro účely Programu bodové konto, které je vázáno na platby za předplatné. S každou platbou, která je připsána v době splatnosti předpisu, se připisuje na bodové konto příslušný počet bodů.
 2. Počet připsaných bodů se vypočítá následovně:
    jednodenní předplatné celotýdenní předplatné
  měsíční platba 3 body/měsíc 18 bodů/měsíc
  čtvrtletní platba 12 bodů/čtvrtletí 72 bodů/čtvrtletí
  pololetní platba 30 bodů/pololetí 180 bodů/ pololetí
  roční platba 70 bodů/rok 420 bodů/rok
 3. Při objednávce více kusů novin denně se počet získaných bodů zvyšuje úměrně počtu odebraných kusů.
 4. Platnost bodů po dobu členství v Programu a po dobu trvání Programu je časově omezena. Od data každého přípisu bodů má člen stanovenu dobu na vyčerpání 24 měsíců. Čerpání bodů počíná od nejstaršího přípisu bodů. Při nevyčerpání bodů do uplynutí lhůty body propadají.
 5. Převod bodů je možný jen v případě úmrtí člena Programu a přechodu jeho předplatného na jiného předplatitele. Body budou převedeny v plném rozsahu.
 6. Informace o stavu účtu člena jsou přístupné na internetových stránkách Programu na adrese www.abobonus.cz nebo je poskytuje předplatitelská linka VLM.

IV. Čerpání výhod

 1. Za získané body může člen dle své volby získat odměny či využít služeb VLM a jejich obchodních partnerů (dále jen „ čerpání výhod „), a to dle aktuální nabídky uveřejňované na internetových stránkách Programu na adrese www.abobonus.cz za podmínek tam uvedených.
 2. VLM neodpovídá za správnost a úplnost údajů poskytnutých obchodními partnery za účelem zveřejnění nabídky zboží a služeb. Parametry a zobrazení odměny uvedené v jakékoliv nabídce mají jen informativní charakter.
 3. Členové jsou povinni chránit své údaje, kterými se identifikují při čerpání výhod vůči VLM a v případě podezření na jejich prozrazení třetí osobě jsou povinni tuto skutečnost bezodkladně oznámit VLM a změnit své členské heslo na www.abobonus.cz Až do provedení takové změny ze strany VLM členové plně odpovídají za možné zneužití údajů a je vyloučena jakákoliv odpovědnost VLM.
 4. Vyzvednutí objednaných odměn:
  1. objednané odměny budou k dispozici v okresní redakci, kde si je člen klubu po dohodě vyzvedne, nejdéle však do 45 dnů od provedení objednávky
  2. na nevyzvednuté odměny ve výše uvedené lhůtě ztrácí předplatitel nárok bez možnosti vrácení bodů
  3. slevové poukázky si člen klubu může vytisknout sám ze svého bodového účtu ve formátu pdf nebo mu budou vytištěny na pobočce VLM. Poukázky jsou jednorázové. Při zjištění kopírování bude člen vyřazen bez náhrady čerpání bodů z věrnostního programu.
 5. Pokud není uvedeno jinak, poukaz dle ustanovení je jednorázový a podle Pravidel není slučitelný s ostatními slevami VLM nebo obchodních partnerů VLM.
 6. Člen je povinen objednané zboží převzít, případně využít objednaných služeb ve stanovené lhůtě. Nepřevzetí zboží nebo nevyužití objednaných služeb nezakládá v žádném případě nárok na vrácení bodů ani peněz.
 7. Objednávku čerpání jakéhokoliv zboží či služeb nelze zpětně zrušit.
 8. Člen bere na vědomí, že smluvní vztah vztahující se ke koupi zboží či využití služby vždy vzniká mezi členem a subjektem, který zboží či službu členovi poskytne. Zboží a služby budou poskytovány jen do vyčerpání zásob či naplnění kapacitních možností.
 9. Body nelze žádným způsobem směnit za finanční hotovost a lze je užít jen k čerpání výhod způsobem a za podmínek podle těchto Pravidel a aktuální nabídky uveřejňované na internetových stránkách Programu na adrese www.abobonus.cz.
 10. Členové berou na vědomí, že čerpání výhod v rámci Programu může mít, v souladu s platnými právními předpisy, pro členy daňové dopady.
 11. Člen nemá právo čerpat výhody, pokud je jeho členství přerušeno, a to až do doby jeho případného obnovení, dále pokud přestal z jakéhokoliv důvodu splňovat podmínky pro členství v Programu nebo pokud je v prodlení s plněním svých jakýchkoli závazků vůči VLM.

V. Závěrečná ustanovení

 1. VLM má právo kdykoliv měnit tato Pravidla, jakož i veškeré podmínky a nabídku Programu, ať již jsou obsaženy v těchto Pravidlech, v tiskových materiálech VLM nebo na internetových stránkách VLM. Změny budou účinné ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách VLM, nebude-li stanoven termín pozdější. Aktuální znění těchto Pravidel je vždy výlučně to znění, které je aktuálně dostupné na internetových stránkách VLM.
 2. VLM má právo kdykoliv ukončit Program s účinností ode dne zveřejnění oznámení o ukončení na internetových stránkách VLM, případně v jeho tiskových materiálech, nebude-li v oznámení o ukončení stanoven termín pozdější. Po ukončení Programu již členům nebudou připisovány body a nemají nárok na jejich čerpání.
 3. Případné reklamace spojené s členstvím v Programu, zejména s připisováním a čerpáním bodů, je možné uplatnit prostřednictvím elektronické pošty nebo předplatitelské linky VLM.
 4. Tato Pravidla nabývají platnosti s účinnosti dnem 2. únor 2017.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2016, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Zásady zpracování osobních údajů | Všeobecné smluvní podmínky | Změna osobních údajů